ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN VOKA COLORS B.V. versie 1 februari 2015
 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN VOKA COLORS B.V.

Versie 1 februari 2015

I. Toepasselijkheid Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen (offertes), orders, verkopen, leveringen en overeenkomsten met VoKa Colors B.V. (hierna ook te noemen “VOKA ”). Afspraken, regelingen en voorwaarden van de wederpartij (hierna ook te noemen: “Koper”) die van deze voorwaarden afwijken, gelden slechts indien en voorzover VOKA toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en laten voor het overige deze voorwaarden volledig in stand.

II. Het totstandkomen van Koopovereenkomsten 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle aanbiedingen van VOKA altijd vrijblijvend en kunnen deze altijd gewijzigd worden. De overeenkomst tussen VOKA en Koper (de “Koopovereenkomst”) komt slechts tot stand door de schriftelijke order bevestiging van VOKA aan de Koper, of door levering van producten in overeenstemming met de order van de Koper (hierna: “de Goederen”). 2. VOKA verstrekt geen garantie tenzij dit uitdrukkelijk in de orderbevestiging of in advertenties door VOKA is vermeld. 3. Omschrijvingen, maten en specificaties van de producten van VOKA zoals overhandigd bij de contractsonderhandelingen zijn beslissend. Verandering in de technische en/of esthetische uitvoering van het product zijn toegestaan voor zover acceptatie daarvan redelijkerwijs van de koper mag worden verwacht. 

III. Levering, transport, risico overgang. 1. Levering geschiedt in beginsel af fabriek. Het risico gaat over op de Koper op het moment van verzending van het product af fabriek of af het verzendingspunt. 2. Als de verzending is vertraagd door overmacht of door het gedrag van de Koper gaat het risico over op de Koper door de mededeling dat de Goederen klaar zijn voor verzending. 3. VOKA kan naar eigen believen en voor rekening van de Koper een transporteur opdracht verstrekken voor het transport van de Goederen en een transport verzekering af sluiten die de risico's dekt voor het transport van de Goederen van het verzendingspunt naar de bestemming. 4. In het geval van overeenstemming over handelsvoorwaarden, gelden de Incoterms in de op dat moment geldige versie. De omvang van de levering is gespecificeerd in de orderbevestiging.

IV. Levertijd en overmacht 1. De opgegeven of overeengekomen levertijden zijn niet bindend, tenzij anders overeengekomen. 2. De leveringstermijn gaat niet in dan voordat alle documentatie die nodig is voor de vaststelling van de inhoud van de order is ontvangen als de verkoper deze documenten op grond van de Koopovereenkomst moet ontvangen. Leveringen worden geacht binnen de leveringstermijn te zijn geschied als de Goederen binnen de leveringstermijn zijn verstuurd of de mededeling van gereedheid voor verzending is verstuurd binnen de leveringstermijn. 3. Levertijden worden verlengd met de duur van bedrijfsonderbrekingen in geval van overmacht, als zich omstandigheden voordoen die niet de verantwoordelijkheid van VOKA zijn en die significante invloed hebben op de productie en levering van de producten, zoals in bijzonder in geval van arbeidsconflicten, natuurrampen en andere omstandigheden die van invloed zijn op VOKA of op toeleveranciers. Als aanpassing van de Koopovereenkomst in een geval van overmacht niet mogelijk is, is VOKA bevrijd van haar verplichtingen uit de Koopovereenkomst. 4. In het geval dat de leveringstermijn is verlengd door bovengenoemde omstandigheden of VOKA is bevrijd van haar leveringsverplichting, is de Koper niet gerechtigd tot enige vergoeding van schade. Evenmin is VOKA aansprakelijk voor vertragingsschade. VOKA is verplicht de Koper te informeren omtrent bovengenoemde omstandigheden. 5. VOKA mag voor het einde van de leveringstermijn in redelijke mate deelleveringen verrichten en deel facturen verzenden.

V Prijzen 1. Levering geschiedt overeenkomstig de prijzen zoals vermeld staan in de prijslijst die geldig is op het moment van de leveringsdatum. Alle prijzen zijn af fabriek/verzendingspunt. Indien niet anders vermeld, zijn alle prijzen in euro, exclusief transport en verzekering en exclusief BTW. 2. VOKA behoudt zich het recht voor de prijzen in redelijkheid te verhogen als na het totstandkomen van de Koopovereenkomst kostprijsverhogingen zijn ontstaan, in het bijzonder als gevolg van grondstof prijsverhogingen.

VI. Betaling en betalingsachterstand 1. Alle betalingen zoals vermeld in de factuur moeten zonder enige aftrek of verrekening direct na ontvangst van de factuur worden verricht binnen de in de factuur genoemde betalingstermijn. 2. In geval van betalingsachterstand van de Koper zal VOKA haar verplichting tot levering kunnen opschorten totdat de betalingsachterstand van de Koper volledig is ingelopen. 3. Bovendien geldt in geval van betalingsachterstand de dan geldende wettelijke (handels) rente. Alle door VOKA te maken kosten van invordering, waaronder tevens begrepen de kosten verbonden aan het terugnemen of terugvorderen van de producten, komen voor rekening van de koper. Voor de incassokosten, verschuldigd bij inschakeling van derden, geldt het tarief dat deze voor incasso van vorderingen ingevolge de voor hen geldende richtlijnen in rekening mogen brengen. 4. De Koper is slechts bevoegd tot verrekening en heeft slechts retentierecht, als de vordering van de Koper onbetwist is en onherroepelijk is vastgesteld tussen partijen als rechtens bindend. 5. Cessie van vorderingen kan slechts met toestemming van VOKA. 6. Indien na het sluiten van het contract of na de levering wordt vastgesteld dat de Koper niet langer kredietwaardig is, doordat bijvoorbeeld beslag en/of executiemaatregelen tegen de Koper zijn genomen of kapitaalvermindering blijkt, kan VOKA alle vorderingen direct opeisen. In deze gevallen en indien opeisbare vorderingen ondanks herinnering niet worden voldaan kan VOKA vooruitbetaling of zekerheden voor toekomstige leveringen verlangen en verklaren dat levering nog slechts tegen contante betaling (cash on delivery) zal plaatsvinden. Als een Koper niet aan deze vereisten voldoet, kan VOKA de Koopovereenkomst ontbinden, of kan directe betaling van de geleverde Goederen worden verlangd. In geval van ontbinding dient de Koper alle kosten van VOKA tot aan het moment van ontbinding te vergoeden, alsmede gederfde winst.

VII. Eigendomsvoorbehoud 1. VOKA behoudt zich de eigendom voor van alle afgeleverde of nog af te leveren goederen, totdat de koopprijs voor al deze Goederen geheel is voldaan, totdat de vergoeding voor de krachtens Koopovereenkomst tevens te verrichten werkzaamheden is ontvangen en totdat de schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van de koopovereenkomsten is ontvangen zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 2. Wanprestatie door de koper, in het bijzonder betalingsachterstand, verleent VOKA de bevoegdheid de Goederen terug te nemen. Het terugnemen van de Goederen of het staken van de levering is geen ontbinding van de overeenkomst, tenzij dit uitdrukkelijk door VOKA schriftelijk wordt bevestigd. VOKA is gerechtigd tot executie van de Goederen en is gerechtigd de netto executieopbrengst te verrekenen met de schuld van de koper. De Koper is verplicht de geleverde Goederen goed te bewaren en is verplicht voor voldoende verzekering (vervangingswaarde) tegen brand, water storm en diefstalschade zorg te dragen. Verzekeringspenningen die dienen ter vervanging van de Goederen komen toe aan VOKA Voor zover onderhoud en inspectie werk noodzakelijk is dient Koper dit tijdig en voor eigen rekening te verrichten. 3. De Koper mag de door VOKA geleverde Goederen zonder toestemming van VOKA niet verpanden. De Koper dient VOKA direct te informeren in het geval van beslag of andere bemoeienis van derden met de goederen, zodat VOKA haar rechten veilig kan stellen. Koper zal VOKA alle informatie en documenten verstrekken die nodig zijn ter bescherming van de rechten van VOKA en zal alle betrokken derden zoals curatoren, bewindvoerders, deurwaarders etc. direct informeren omtrent de eigendomsrechten van VOKA. De Koper is aansprakelijk voor alle kosten, verliezen en schade die VOKA leidt als gevolg van het niet kunnen opeisen van de Goederen van derden of het (gedeeltelijk) verloren gaan van de goederen. 4. De Koper mag de Goederen verkopen in zijn normale bedrijfsuitoefening. 5. De Koper verleent hierbij toestemming aan VOKA, of door VOKA ingeschakelde derden, om de bedrijfsterreinen en magazijnen van Koper te betreden en de Goederen van VOKA , waarop eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen.

VIII. Garantie en garantietermijn 1. Indien een geleverd product of geleverde apparatuur een of meerdere gebreken vertoont heeft de Koper binnen één jaar na levering de hierna volgende rechten. Voor geleverde coatings en/of vernissen heeft de koper binnen zes maanden na levering de hierna volgende rechten. a) Koper heeft recht op herstel door een VOKA van het geleverde product of Koper heeft recht op vervanging door een goed werkend en/of onbeschadigd product. VOKA heeft het recht te kiezen tussen herstel of vervanging. Bij keuze voor vervanging zal VOKA eigendom van de gebrekkige producten verkrijgen. b) Indien reparatie definitief niet goed is uitgevoerd of niet mogelijk is, mag de Koper de koopprijs verlagen of - indien er sprake is van een ernstige tekortkoming door VOKA - de Koopovereenkomst ontbinden. c) In overleg met VOKA dient de Koper VOKA voldoende tijd en mogelijkheden te verschaffen om herstel die VOKA nodig acht uit te voeren. Indien Koper niet meewerkt aan herstel is VOKA bevrijd van haar garantieverplichtingen en niet aansprakelijk voor enige (gevolg) schade. Indien Koper een spoedherstel verlangt of verlangt dat het herstel geschiedt buiten de gebruikelijke werkuren, zijn alle daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Koper. d) Gebreken dienen direct schriftelijk door de Koper te worden gemeld bij VOKA . 2. Niet onder de garantie vallen: a) gebreken bij coatings, vernissen of soortgelijke Goederen die naar hun aard slechts een beperkte houdbaarheid hebben, voor zover de houdbaarheidsdatum zoals aangegeven op het etiket is verstreken of voor zover de producten niet conform de op het etiket dan wel in de TDS aangegeven bewaarinstructies zijn opgeslagen of bewaard; b) schade voortvloeiend uit normaal gebruik en slijtage, verkeerd of onjuist gebruik, verkeerde of onachtzame behandeling, bovenmatige belasting, invloed van chemische stoffen, elektrochemische invloed of invloed van elektriciteit; c) gebreken bij coatings en/of vernissen in het geval van procestechnische, drogings- of “light-curing” problemen, voor zover deze problemen zich binnen de grenzen van de toelaatbare tolerantie bevinden, of voor problemen die veroorzaakt worden door factoren die buiten de invloedssfeer van VOKA liggen zoals papierkwaliteit, onzuiverheid van apparatuur, poedering van de drukvellen, “venting the pile” en dergelijke; d) gebreken aan Goederen die door de Koper in zijn productieproces zijn gebruikt, waardoor de Goederen zijn veranderd, aangepast of beschadigd. 3. Voor zover VOKA compatibiliteit met producten van derden heeft gegarandeerd, heeft dat slechts betrekking op de productversie geldend op het moment van de garantie, en geen betrekking op oudere of toekomstige productversies van het product. 4. Schades als gevolg van verkeerde opslag, chemische of elektrochemische invloeden, weersomstandigheden of invloed door andere natuurverschijnselen blijven voor rekening van de Koper. Hetzelfde geldt voor schades als gevolg van het niet opvolgen door Koper van door VOKA verstrekte informatie en gegeven aanwijzingen met betrekking tot de verwerking of verdere verwerking van de goederen. 5. Bij ontdekking van gebreken met betrekking tot voor eindgebruikers bestemde goederen dienen deze goederen gescheiden te worden op het moment van ontdekking in de conditie waarin zij zich op dat moment bevinden en dienen deze goederen gereed te worden gehouden voor inspectie door VOKA, bij gebreke waarvan de goederen geacht worden geaccepteerd te zijn door Koper in de conditie waarin zij zich bevonden op het moment van levering, zonder verdere aansprakelijkheid van VOKA.

IX. Gebruik van de Goederen 1. VOKA kan niet aansprakelijk worden voor foutief gebruik van de Goederen. Goed, effectief en veilig gebruik van de Goederen is afhankelijk van het beoogde doel en is afhankelijk van diverse factoren buiten de invloedssfeer van VOKA (zoals keuze van applicatietechniek, oplosmiddel, te printen object, printsnelheid , lichtsterkte van lampen voor UV-applicaties, omgevingsfactoren tijdens het verwerkingsproces etc.) 2. De Koper is zelf verantwoordelijk voor de bepaling van het werkelijke gebruik van de goederen en hun geschiktheid voor het beoogde doel. In het bijzonder wanneer de goederen gebruikt worden voor de productie of verwerking van levensmiddelenverpakkingen of voor etikettering van levensmiddelen dient de Koper te waarborgen dat de toepasselijke wettelijke bepalingen worden nageleefd en dat derde partijen niet worden blootgesteld aan gevaar door het gebruik van de Goederen. 3. In het geval de Koper de Goederen wederverkoopt, is hij verantwoordelijk voor het verstrekken van voldoende informatie aan zijn wederpartij.

X. Aansprakelijkheid 1. In geval van letselschade veroorzaakt door opzet of nalatigheid van VOKA, is VOKA aansprakelijk op grond van de wettelijke bepalingen. 2. Voor andere schade is het navolgende van toepassing: a) Voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van VOKA of van één van haar vertegenwoordigers, is VOKA aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. b) Voor schade die het gevolg is van inbreuk op (of niet nakoming van) substantiële contractuele verplichtingen zonder dat er sprake is van opzet of grove schuld, is VOKA’s aansprakelijkheid beperkt tot de voor dergelijke contracten voorzienbare schade. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de geleverde goederen. c) Voor schade als gevolg van de inbreuk of niet-nakoming van nevenverplichtingen of onbelangrijke verplichtingen uit de Koopovereenkomst of voor vertragingsschade is VOKA, behoudens opzet of grove schuld nimmer aansprakelijk. 3. De bovengenoemde beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien VOKA ten onrechte een defect in de goederen heeft verzwegen dan wel indien VOKA een garantie voor de eigenschappen van de goederen heeft afgegeven. 4. Het bovenstaande geldt onverminderd het recht van de Koper om onkostenvergoeding te vorderen in plaats van schadevergoeding of in plaats van nakoming. XI. Aansprakelijkheid voor indirecte schade Elke aansprakelijkheid van VOKA door gebrekkige levering voor indirecte schade of gevolgschade waaronder begrepen schade door productieonderbreking, gederfde winst, extra grondstof- of materiaal verbruik, of schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitdrukkelijk uitgesloten.

XII. Ontbinding 1. Iedere tekortkoming van de Koper in de nakoming van de Koopovereenkomst geeft VOKA het recht de Koopovereenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van VOKA op schadevergoeding. 2. Indien de Koopovereenkomst wordt ontbonden is de Koper verplicht het geleverde product te retourneren aan VOKA als prestatie vooraf, onverminderd de overige rechten van VOKA zoals onder andere hierin beschreven. VOKA is altijd gerechtigd het geleverde product weg te laten halen op het terrein van de Koper. 3. Verder heeft VOKA recht op een vergoeding voor de waardevermindering, vernietiging of onmogelijkheid het geleverde product terug te leveren.

XIII. Overdracht van vorderingen. Overdracht van rechten of verplichtingen van de Koper uit de Koopovereenkomst is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van VOKA.

XIV. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht. 1. Op al de aanbiedingen en op alle al dan niet daaruit voortvloeiende Koopovereenkomsten en op uitvoering daarvan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, onder uitsluiting van de bepalingen van het verdrag van Verenigde Naties met betrekking tot internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Wenen 11 april 1982 (Weens Koopverdrag). 2. De rechtbank te Zwolle is uitsluitend bevoegd van een geschil tussen partijen kennis te nemen. XV. Voorafgaande overeenkomsten 1. De schriftelijke tussen partijen gesloten Koopovereenkomst vervangt alle eerder tussen partijen gesloten mondelinge of schriftelijke afspraken, tenzij anders overeengekomen. 2. Ongeldigheid van een of meerdere bepalingen uit de overeenkomst, laat de geldigheid van de resterende Koopovereenkomst onverlet.

VoKa Colors B.V. Telefoon: +31 38 460 9335 Telefax : +31 38 460 7455 VOKA COLORS B.V. TE ZWOLLE versie geldig vanaf 1 februari 2015, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

ENGLISH Translation

TERMS OF SALE AND DELIVERY VOKA COLORS B.V., ZWOLLE   
For information purposes only, the Dutch language version of the terms of sale and delivery as registered at the Chamber of Commerce in The Netherlands is binding between the parties  Version 1 February 2015   

§ 1 Applicability These Terms of Sale and Delivery of VoKa Colors B.V. (hereinafter referred to as „VOKA“) apply, unless otherwise expressly specified in writing, to all commercial activities between VOKA and the other party (“Customer”), in particular to offers, purchase contracts, orders, order confirmations and deliveries. Differing general terms and conditions of business of Customer are not recognized, even if not expressly contradicted.    

§ 2 Conclusion of Contract (1) VOKA’s price quotations are subject to change insofar as they are not expressly described in the quotation text as binding. The contract between VOKA and Customer (the “Contract”) is concluded only when VOKA confirms the contract to the Customer either in writing, by fax or email, or delivers to the Customer the delivery item (hereinafter referred to as “Goods”) in accordance with his order. (2) VOKA provides a guarantee only where this has been expressly agreed in the order confirmation or in its advertising material.  (3) Product descriptions, measures and specifications of the products of VOKA as provided during contract negotiations are binding. Technical modifications compared with the features as agreed upon in the negotiation stage of a contract are admissible where the Customer can reasonably be expected to accept the same.  

§ 3 Delivery, Transport and Passing of Risk  (1) Unless otherwise agreed in the contract, risk passes to the Customer with delivery ex work or ex point of shipment.  (2) If shipment is delayed due to force majeure or due to behaviour of the Customer the risk passes on to the Customer by the notification of VOKA that the goods are ready for shipment. (3) VOKA shall - at its sole discretion and for the account of the Customer - be authorized to engage a forwarder to conduct the transport and to effect a transportation insurance which covers the risk of transport of all Goods covered by the order from the point of shipment to the agreed destination. (4) In case commercial terms are agreed on, the Incoterms in their respective valid version shall apply. The volume of the shipment is specified in the order confirmation.   

§ 4 Delivery Period and Force Majeure  (1) Delivery periods not expressly designated as binding are nonbinding. (2) The delivery period does not start until all documents necessary for the determination of the contents of the order is received if VOKA should receive these documents according to the contract. Deliveries are considered to be within the delivery period if the Goods have been shipped within the delivery period or if the notification “ready to be shipped” has been sent within the delivery period. (3) Delivery periods are extended in the case of circumstances for which VOKA is not responsible and which have substantial influence on the delivery of the Goods (in particular in the case of natural disasters and labour disputes which affect VOKA or sub-suppliers) for the duration of the interruption in operations. If modification of the agreement in a case of force majeure is not possible, VOKA is released from its obligations under the Contract. (4) If the delivery period is extended or if VOKA is released from its obligation of delivery due to the aforementioned circumstances, the Customer shall have no liability claims of any kind against VOKA. VOKA shall also not be liable for interruptions in operations arising during a period when it is in default of delivery. VOKA is obliged to notify the Customer with regard to the arising of any of the aforementioned circumstances. (5) VOKA is permitted to make partial deliveries and to issue partial invoices to a reasonable extent prior to the expiration of the delivery period. 

 § 5 Prices (1) Deliveries are made at the respective valid prices of VOKA as stipulated in the valid VOKA price list. All prices apply ex work or exshipment. All prices are quoted in Euro, to which value added tax must be added as well as costs for transport and transport insurance policy.
(2) VOKA is entitled to increase prices reasonably if after the conclusion of the Contract increases of product costs have occurred, especially due to raw material price increases.   

§ 6 Payment and Set Off (1) Payments are to be made to VOKA without delay and without any deduction upon receipt of the invoice before the due date. (2) In the case of default in payment, VOKA shall be entitled to hold back the Goods to be delivered to the Customer until full payment of the amounts in arrears is made.  (3) In addition, In the case of default in payment, the statutory interest is due. All costs of recovery of the claim of VOKA, including the costs with respect to the repossession of the Goods, are for the account of the Customer. Any costs related to recovery of the claim resulting from engaging third parties are to be calculated at the rate these third parties may charge in accordance with the rules and regulations applicable to them.  (4) The Customer shall be entitled to set off or exercise a right of retention only with claims which are uncontested, recognized or final and non-appealable. (5) The Customer is not entitled to assign any claims on VOKA without permission of VOKA.  (6) If it is determined after the conclusion of the agreement, or after the delivery, that the Customer is no longer financially solid, which may appear from any attachments and or execution measures, executed against the Customer, or reduction of capital, VOKA may directly claim all receivables. In all these cases, and if receivables due remain unpaid despite payment reminders, VOKA may insist on a prepayment or secured payment (or cash on delivery) with regard to future deliveries. If a Customer does not fulfil these requirements, VOKA is entitled to rescind the agreement or to claim direct payment of the delivered Goods. In the case of rescission the Customer shall pay all costs of VOKA including loss of profit, up to the moment of rescission.   

§ 7 Retention of Title (1) VOKA retains title to the Goods delivered until full payment has been made, until the payment for services as stipulated in the Contract is received, and until the damages for non performance of the Contract is received as meant in article 3:92 Dutch Civil Code.  (2) Default of the Customer, especially payments being overdue, entitles VOKA to repossess the Goods. Repossessing the Goods or stopping further deliveries is not considered a rescission of the agreement unless clearly specified by VOKA in writing. VOKA is entitled to execute the Goods and to set off the net proceeds against the debt of the Customer. The Customer must keep the Goods delivered in a flawless condition while they are subject to the retention of title. Furthermore, he must insure the Goods delivered at his own expense against damage arising from fire, burglary and water pipe damage. VOKA is entitled to any payments received by the Customer from insurance companies for the substitution of the Goods. As far as maintenance or inspection of the Goods is necessary, Customer is obliged to arrange this within due time for his own account. (3) The Customer is not entitled to pledge the Goods without permission of VOKA. The Customer should inform VOKA immediately in case of attachments or other interference of third parties with respect to the Goods, in order to enable VOKA to conserve its rights. The Customer shall provide VOKA with all information and documents necessary for the preservation of VOKA’s rights, and shall inform all third parties concerned, such as bankruptcy receivers, trustees, bailiffs etc, immediately with respect to the ownership to the Goods of VOKA. The Customer is liable for all costs, losses and damage resulting from VOKA not being able to repossess the Goods from third Parties or the partial loss of the Goods. (4) The Customer may sell the Goods in the normal course of business. (5) The Customer hereby authorizes VOKA or any third persons hired by VOKA, to enter its premises and warehouses in order to repossess the Goods of VOKA.   

§ 8 Claims for Defects – Rule of Limitation (1) Should Goods or Equipment delivered be defective, the Customer has the following rights within one year upon delivery. With respect to coatings and/or varnishes the Customer has these rights within 6 months upon delivery. (a) VOKA is obliged to cure the defect and may, at its option, perform this either by removing the defect through remedial measures or by delivering Goods free of defects. The title to any Goods replaced shall pass to VOKA.    
(b) If the supplementary performance proves ineffective, the Customer is entitled to rescind the Contract or reduce the purchase price. The Customer may not rescind the Contract if the breach of duty is of no significance. (c) In order for VOKA to carry out the remedial measures and deliver the replacements it considers necessary, the Customer must provide VOKA with the required time and opportunity for this task. Otherwise VOKA is released from any liability for consequences which may result. Should the customer, for operational reasons, choose to have VOKA send the Goods by express courier or send an express technician or perform the work outside the normal working hours, the Customer shall bear the extra costs hereby arising, e.g. for extra transport costs, overtime premiums, longer travel routes etc. (d) Defects in the Goods must be reported to VOKA immediately.   (2) Claims for defects are excluded: (a) for coatings, varnishes or such other Goods which by their nature only have a limited shelf life, if and to the extent the respective shelf life as indicated on the label was exceeded, or for as far as the products have not been stored in a manner compliant with the instructions for storage as stipulated on the label of the product and/or in the Technical Data Sheet (TDS). (b) In case of normal wear and tear of materials and Goods, in case of wrongful use, in case of wrongful treatment, excessive force, influence of chemical substances, electrochemical influences or electricity influences. (c) For coatings and/or varnishes in case of processing-, drying- or light curing problems, provided that such problems are within the tolerances allowed, or for problems which are based on factors which cannot be influenced by VOKA, such as paper grades, impurity of equipment, powdering of the printed sheets, venting the pile or the like. (d) For alterations, amendments or damages of the Goods which are due to the manufacturing or processing of the Goods by the Customer.  (3) If VOKA has guaranteed compatibility with third-party products, this only applies to the product version current at the time of the guarantee; not to older or future product versions of such product. (4) For damages resulting from an unsuitable storage location, chemical or electrochemical influences, weather and other natural influences, the Customer remains solely responsible. The same applies for damages resulting from the Customer not paying attention to the information and directions given by VOKA with respect to the processing or further processing of the Goods.  (5) Upon discovery of defects with respect to goods intended for end users, these goods must be separated in the condition they were in at the time of discovery and must be held ready for inspection by VOKA. Otherwise they are deemed accepted in the condition they were at the time of delivery without any further liability on the part of VOKA.   

§ 9 Use of Goods (1) The successful, effective and safe use of the Goods depends on the respective intended purpose and is dependent on a variety of factors which cannot be influenced by VOKA (e.g. choice of application technology, substrate, subject of the printing, print speed, power of curing lamps for UV applications, ambient conditions during the processing, etc.). Accordingly, VOKA cannot be held responsible for those factors.  (2) The Customer is solely responsible for the determination of the actual usage of the Goods and their suitability for the intended purpose. In particular where the Goods are to be used for the production or processing of food packages or for labelling foodstuffs the Customer must independently ensure compliance with the respective applicable statutory provisions and that no third party is endangered by the use of the Goods. (3) In the case the Customer resells the Goods, he shall be responsible for providing his contractual partner with the necessary information.   

§ 10 Liability and Compensation for Damages  (1) In case of injury to life, body or health which is due to a wilful or negligent breach of duty on the part of VOKA or one of its legal
representatives or vicarious agents, VOKA is liable in accordance with the statutory provisions. (2) For other damages, the following applies: (a) For damage which results from a wilful or grossly negligent breach of duty on the part of VOKA or one of its legal representatives or vicarious agents, VOKA is liable in accordance with the statutory provisions. (b) For damages which result from a breach of substantial contractual duties as a result of ordinary negligence on the part of VOKA or on of its legal representatives or vicarious agents, VOKA’s liability is limited to the foreseeable damage typical for such contracts but in any case shall not exceed the value of the Goods delivered. (c) In the case or ordinary negligence, claims for damages arising from breach of ancillary or non substantial duties, or claims for damages relating to delays are excluded. (d) Claims for damages arising from default as a result of ordinary negligence are excluded; the customer’s statutory rights following the expiration of a reasonable extension of time remain unprejudiced. (3) The exclusions or limitations of liability do not apply insofar as VOKA has fraudulently failed to admit to a defect or has given a guarantee as to the properties of the Goods. (4) The claim of the Customer to reimbursement of wasted expenditure instead of claims for damages in place of performance remains unprejudiced.    

§ 11 Liability for Indirect Damages VOKA is not liable for indirect damage resulting from a defective delivery, e.g. production stoppage, loss of profits and extra consumption of materials, and damage as a result of liability against third parties.    

§ 12 Rescission of Purchase Contract (1) Any default or non-performance of the Contract by the Customer entitles VOKA to rescind the Contract, notwithstanding VOKA’s rights to damages.  (2) If the purchase Contract is rescinded, the Customer is, without prejudice to the steps to be carried out in accordance with the following paragraph, obliged to in advance return the Goods delivered to VOKA. VOKA is entitled to have the delivered Goods collected from the premises of the Customer.  (3) VOKA may furthermore claim reasonable remuneration from the Customer for the deterioration, loss of the delivered Goods or for the impossibility of handing over the delivered Goods to VOKA. 

§ 13 Assignment.  The Customer may only assign its rights and obligations under the Contract if it has received VOKA’s written consent.   

§ 14 Place of Jurisdiction, Applicable Law  (1) These terms shall be subject to, governed by, and construed in accordance with the Netherlands law, excluding the UN Convention relating to the International Sale of Goods.  (2) The parties hereby submit to the exclusive jurisdiction of the Zwolle Court.   

§ 15 Previous agreements (1) Unless stipulated otherwise, the written Contract concluded between the parties supersedes all previously concluded oral or written agreements. (2) Invalidity of one or more paragraphs of the Contract does not affect validity the remaining parts of the agreement.   

VoKa Colors B.V.  Telefoon:   +31 38 460 9335  Telefax :   +31 38 460 7445   
Valid as of 1 February 2015, as registered at the Chamber of Commerce The Netherlands